Konkurs Konfrontacje Sztuki Rysunek Malarstwo Grafika Rzeźba
Konkurs Konfrontacje Sztuki Rysunek Malarstwo Grafika Rzeźba
Konkurs Konfrontacje Sztuki Rysunek Malarstwo Grafika Rzeźba
Konkurs Konfrontacje Sztuki Rysunek Malarstwo Grafika Rzeźba

reset

kontrast

A-

A+

Regulamin Konkursu
Konfrontacje Sztuki – Warszawa 2018
rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba

W poszukiwaniu przestrzeniOrganizator
Mazowiecki Instytut Kultury w WarszawieI. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Konfrontacje Sztuki – Warszawa 2018, zwanym dalej Konkursem.
 • Organizatorem Konkursu jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą: ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Mazowieckie pod numerem RIK 34/12, posiadający nr NIP 525-000-59-00 i REGON 146115201, zwany dalej Organizatorem.
 • Siedzibą biura organizacyjnego Konkursu jest Galeria Test Mazowieckiego Instytutu Kultury, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, tel. +48 22 622 66 83, fax +48 22 622 32 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział profesjonalni artyści (którzy ukończyli wyższą uczelnię artystyczną), zwani dalej Uczestnikami.
 • Konkurs obejmuje szeroko rozumianą dziedzinę rysunku, malarstwa, grafiki oraz rzeźby.
 • Konkurs ma na celu prezentację szerokiej publiczności współczesnych zjawisk i wypowiedzi artystycznych oraz wyłonienie prac, które zostaną zaprezentowane w ramach wystaw zrealizowanych przez Organizatora: Konfrontacje Sztuki – Warszawa 2018.
 • Zgłaszane prace mają odpowiedzieć na cyklicznie zmieniający się temat. W tym roku jest nim: W poszukiwaniu przestrzeni.
 • Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  • do l etapu prace należy nadsyłać w wersji elektronicznej; na podstawie nadesłanych w tej formie prac jury Konkursu zakwalifikuje prace do II etapu,
  • do II etapu należy nadsyłać oryginalne prace zakwalifikowane przez jury Konkursu w l etapie.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 prace (łącznie ze wszystkich dziedzin).
 • Prace z dziedziny grafiki mają być odbitkami wykonanymi w technikach klasycznych na podłożu papierowym. Prace wytworzone cyfrowo, zawierające druk nie będą przyjmowane.
 • Maksymalny wymiar zgłaszanych prac:
  • grafiki – maksymalnie do 100 x 70 cm;
  • rysunki – maksymalnie do 100 x 70 cm;
  • obrazy – najdłuższy bok do 100 cm;
  • rzeźby – mieszczące się w przestrzeni do 80 x 80 x 80 cm i wadze do 40 kg.
 • Do udziału w Konkursie można zgłaszać wyłącznie prace, które zostały stworzone przez uczestnika i są jego własnością oraz powstały w okresie ostatnich 3 lat i które nie były dotychczas zgłaszane na inne konkursy i przeglądy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania pracy w innej dziedzinie niż została ona zgłoszona.

II. Etap I Konkursu

 • Do 1 etapu Konkursu należy nadsyłać prace w wersji elektronicznej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (do pobrania na stronie Organizatorakonfrontacjesztuki.pl)
  • poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie Organizatora w zakładce formularz;
  • na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – bezpośrednio lub przy pomocy platform takich jak We Transfer lub podobnych;
  • na adres pocztowy: Galeria TEST, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa – na płytach CD/DVD.
  Reprodukcję należy opisać w nazwie pliku w następującej kolejności:
  IMIĘ_NAZWISKO_TYTUŁ_TECHNIKA_WYMIARY_ROK.
  Prace należy przygotować w formacie JPG lub TIFF, 300 dpi, RGB, 20 cm dłuższy bok (w przypadku rzeźb 3 zdjęcia pracy z różnych stron)
 • Termin zgłaszania prac do I etapu Konkursu – od 1.06. do 30.09.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Udział w I etapie Konkursu jest bezpłatny.
 • Poprzez złożenie reprodukcji fotograficznych prac w I etapie Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych prac – do celów związanych z organizacją Konkursu, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
  • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Prace nie spełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w Konkursie.
 • Jury Konkursu, powołane przez Organizatora, dokona w I etapie Konkursu oceny prac na podstawie ich wersji elektronicznych; spośród prac spełniających warunki określone w Regulaminie dokona wyboru prac, które zostaną zakwalifikowane do II etapu.
 • Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu, zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 • Materiały nadesłane do I etapu Konkursu nie będą zwracane.

III. Etap II Konkursu

 • Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu, dostarczają na koszt własny oryginały tych samych prac, które zostały wybrane w l etapie przez jury Konkursu.
 • Oryginały zgłaszanych prac należy opisać na odwrocie tak samo jak na karcie zgłoszeniowej.
 • Przyjmowane będą tylko prace odpowiednio zabezpieczone oraz nieoprawione.
 • Dokonanie zamiany pracy na inną lub zmiana jej parametrów (np. wymiar, technika) w stosunku do prac, których reprodukcje zgłoszono do l etapu, jest niedopuszczalne.
 • Warunkiem przyjęcia prac zakwalifikowanych do II etapu jest wniesienie bezzwrotnej opłaty w wysokości 100 zł na rachunek bankowy Organizatora PKO BP nr 38 1020 1026 0000 1002 0234 4349 oraz dołączenie do składanej pracy dowodu wpłaty.
 • Termin nadsyłania oryginałów prac do II etapu Konkursu – do 25.11.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Oryginały prac należy złożyć lub nadsyłać na adres biura organizacyjnego Konkursu: Galeria Test, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa.
 • Prace należy nadesłać w opakowaniu umożliwiającym jego ponowne użycie do odesłania pracy autorowi. Prace z dziedziny rysunku oraz grafiki należy nadesłać w płaskiej teczce. Prace zapakowane w tuby nie będą przyjmowane.
 • Poprzez złożenie oryginału pracy w II etapie Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z pracy – do celów związanych z organizacją Konkursu, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw na polach eksploatacji obejmujących:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
  • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w Konkursie oraz odesłane na koszt uczestnika, bez zwrotu dokonanej wpłaty z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
 • Koszty dostarczenia prac oraz ewentualnego ich ubezpieczenia na czas transportu ponosi Uczestnik. Za ewentualne uszkodzenia prac powstałe w wyniku transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Organizator nie ubezpiecza prac na czas ekspozycji i magazynowania.
 • Prace nadesłane do II etapu Konkursu prezentowane będą przez Organizatora na wystawach w Galerii Test oraz w innych instytucjach kultury.
 • Jury Konkursu, powołane przez Organizatora, dokona w II etapie Konkursu oceny nadesłanych oryginałów prac oraz wyłoni laureatów Konkursu.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora – www.konfrontacjesztuki.pl; laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach Konkursu drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

IV. Nagrody

 • Spośród prac nadesłanych do II etapu Konkursu jury dokona wyboru laureatów w następujących kategoriach: rysunek, malarstwo, grafika oraz rzeźba.
 • Laureaci Konkursu za zajęcie I, II lub III miejsca w danej kategorii otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:
  • I miejsce
  • II miejsce
  • III miejsce
  • 6 000 PLN
  • 4 000 PLN
  • 2 000 PLN
 • Organizator zastrzega, że jury Konkursu może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub zmienić ich liczbę i wysokość, a także przyznać nagrody dodatkowe. Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród ufundowanych przez sponsorów.
 • Decyzje jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 • Warunkiem wypłaty nagrody jest przeniesienie przez Uczestnika na rzecz Organizatora własności autorskich praw majątkowych do reprodukcji pracy wraz z prawem do wykonywania praw zależnych, bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji obejmujących:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet;
  • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy, o ile taki obowiązek wystąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Laureaci Konkursu otrzymają imienne zaproszenie na uroczystość otwarcia wystaw pokonkursowych, na których zostaną zaprezentowane prace (przyjazd na koszt własny).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do imiennego zaproszenia na wystawy pokonkursowe wybranych przez siebie artystów z pominięciem jury Konkursu.
 • Wszystkim Uczestnikom wystaw pokonkursowych przysługuje prawo do bezpłatnego egzemplarza albumu towarzyszącego wystawom.

V. Zwrot prac

 • Prace zostaną zwrócone Uczestnikowi na koszt Organizatora, pod adres podany w karcie zgłoszeniowej, chyba że Uczestnik wskazał w karcie ich osobisty odbiór.

VI. Postanowienia końcowe

 • Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na powierzenie prac Organizatorowi do dnia 31.12.2019 r. w celu ich prezentacji na wystawach pokonkursowych i innych wystawach.
 • Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w celach związanych z organizacją Konkursu, jego promocją, ogłoszeniem wyników oraz realizacją wystaw pokonkursowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu; informacja o unieważnieniu Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatorawww.konfrontacjesztuki.pl. W takim przypadku oryginały prac nadesłane na Konkurs zostaną odesłane Uczestnikom na koszt Organizatora, a dokonane opłaty zostaną Uczestnikom zwrócone.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu, w szczególności zmiany terminów poszczególnych etapów; informacja o zmianie Regulaminu Konkursu wraz z treścią wprowadzonych zmian zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatorawww.konfrontacjesztuki.pl.

Siedziba Biura Organizacyjnego Konkursu

Adres:
Galeria Test
ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa
tel. +48 22 622 66 83, fax +48 22 622 32 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.konfrontacjesztuki.pl