Konkurs Konfrontacje Sztuki Warszawa 2016
Konkurs Konfrontacje Sztuki Rysunek Malarstwo Grafika Rzeźba
Konkurs Konfrontacje Sztuki Rysunek Malarstwo Grafika Rzeźba
Konkurs Konfrontacje Sztuki Warszawa 2016

reset

kontrast

A-

A+

Regulamin I edycji konkursu
Konfrontacje Sztuki – Warszawa 2016

I. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Konfrontacje Sztuki – Warszawa 2016, zwanym dalej Konkursem.
 • Organizatorem Konkursu jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie 00-139, przy ul. Elektoralnej 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Mazowieckie pod numerem RIK 34/12, posiadający nr NIP 525-000-59-00 i REGON 146115201, zwany dalej Organizatorem.
 • Siedzibą biura organizacyjnego Konkursu jest Galeria TEST – Mazowieckiego Instytutu Kultury, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, tel. +48 22 622 66 83, fax +48 22 622 32 20, e-mail: test@mik.waw.pl.
 • Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział profesjonalni artyści (którzy ukończyli wyższą uczelnię artystyczną) i studenci ostatniego roku magisterskich studiów artystycznych, zwani dalej Uczestnikami.
 • Konkurs obejmuje szeroko rozumianą dziedzinę rysunku, malarstwa, grafiki oraz rzeźby.
 • Konkurs ma na celu prezentację szerokiej publiczności współczesnych zjawisk i wypowiedzi artystycznych oraz wyłonienie prac, które zostaną zaprezentowane w ramach wystaw zrealizowanych przez Organizatora: Konfrontacje Sztuki – Warszawa 2016.
 • Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  • do l etapu prace należy nadsyłać w wersji elektronicznej; na podstawie nadesłanych w tej formie prac jury Konkursu zakwalifikuje prace do II etapu
  • do II etapu należy nadsyłać oryginalne prace zakwalifikowane przez jury Konkursu w l etapie.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 prace.
 • Maksymalny wymiar zgłaszanych prac:
  • prace graficzne na podłożu papierowym w technikach klasycznych – maksymalnie do 100x70 cm;
  • rysunki – maksymalnie do 100x70 cm;
  • prace malarskie – najdłuższy bok 100 cm;
  • rzeźby – do 40 kg i 80 cm wysokości.
 • Do udziału w Konkursie można zgłaszać wyłącznie prace, które zostały stworzone przez Uczestnika i są jego własnością oraz powstały w okresie ostatnich 3 lat i które nie były dotychczas zgłaszane na inne konkursy i przeglądy.

II. Etap I Konkursu

 • Do l etapu Konkursu należy nadsyłać prace w wersji elektronicznej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (do pobrania na stronie Organizatora – konfrontacjesztuki.pl):
  • poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie Organizatora w zakładce formularz
  • na adres e-mail: test@mik.waw.pl bezpośrednio lub przy pomocy platform takich jak We Transfer lub podobnych
  • na adres pocztowy: Galeria TEST, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa – na płytach CD/DVD
 • Reprodukcje należy opisać w nazwie pliku w następującej kolejności: IMIĘ_NAZWISKO_TYTUŁ_TECHNIKA_WYMIARY_DATA. Prace należy przygotować w formacie JPG lub TIFF, 300 dpi, CMYK, 20 cm dłuższy bok (w przypadku rzeźb 3 zdjęcia pracy z różnych stron).
 • Termin zgłaszania prac do l etapu Konkursuod 1.12.2015 do 18.03.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Udział w I etapie Konkursu jest bezpłatny.
 • Poprzez złożenie reprodukcji fotograficznych pracy w l etapie Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy – do celów związanych z organizacją Konkursu, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
  • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Prace nie spełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w Konkursie.
 • Jury Konkursu, powołane przez Organizatora, dokona w l etapie Konkursu oceny prac na podstawie ich wersji elektronicznych; spośród prac spełniających warunki określone w Regulaminie dokona wyboru prac, które zostaną zakwalifikowane do II etapu.
 • Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu, zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 • Materiały nadesłane do I etapu Konkursu nie będą zwracane.

III. Etap II Konkursu

 • Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu, dostarczają na koszt własny oryginały tych samych prac, które zostały wybrane w l etapie przez jury Konkursu.
 • Oryginały zgłaszanych prac należy opisać na odwrocie tak samo jak na karcie zgłoszeniowej.
 • Przyjmowane będą tylko prace odpowiednio zabezpieczone oraz nie oprawione.
 • Dokonanie zamiany pracy na inną lub zmiana jej parametrów (np. wymiar, technika) w stosunku do prac, których reprodukcje zgłoszono do l etapu, jest niedopuszczalne.
 • Warunkiem przyjęcia prac zakwalifikowanych do II etapu jest wniesienie bezzwrotnej opłaty w wysokości 100 zł na rachunek bankowy Organizatora PKO BP nr 38 1020 1026 0000 1002 0234 4349 oraz dołączenie do składanej pracy dowodu wpłaty.
 • Termin nadsyłania oryginałów prac do II etapu Konkursudo 30.04.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Oryginały prac należy złożyć lub nadsyłać na adres biura organizacyjnego Konkursu: Galeria TEST, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa.
 • Poprzez złożenie oryginału pracy w II etapie Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z pracy – do celów związanych z organizacją Konkursu, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw na polach eksploatacji obejmujących::
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
  • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Prace nie spełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w Konkursie oraz odesłane na koszt Uczestnika, bez zwrotu dokonanej wpłaty z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
 • Koszty dostarczenia prac oraz ewentualnego ich ubezpieczenia na czas transportu ponosi Uczestnik. Za ewentualne uszkodzenia prac powstałe w wyniku transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Organizator nie ubezpiecza prac na czas ekspozycji i magazynowania.
 • Prace nadesłane do II etapu Konkursu prezentowane będą przez Organizatora na wystawach w Galerii TEST oraz w innych instytucjach kultury.
 • Jury Konkursu, powołane przez Organizatora, dokona w II etapie Konkursu oceny nadesłanych oryginałów prac oraz wyłoni laureatów Konkursu.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 16.05.2016 r. na stronie internetowej Organizatorawww.konfrontacjesztuki.pl; laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach Konkursu drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

IV. Nagrody

 • Spośród prac nadesłanych do II etapu Konkursu jury dokona wyboru laureatów w następujących kategoriach: rysunek, malarstwo, grafika oraz rzeźba.
 • Laureaci Konkursu za zajęcie l lub II miejsca w danej kategorii otrzymają nagrody pieniężne w wysokości – odpowiednio w poszczególnych kategoriach:
 • rysunek

  • I miejsce
  • II miejsce
  • 5 000 PLN
  • 3 000 PLN

  malarstwo

  • I miejsce
  • II miejsce
  • 10 000 PLN
  • 7 000 PLN

  grafika

  • I miejsce
  • II miejsce
  • 4 000 PLN
  • 3 000 PLN

  rzeźba

  • I miejsce
  • II miejsce
  • 10 000 PLN
  • 7 000 PLN
 • Organizator zastrzega, że jury Konkursu może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród, a także przyznać nagrody dodatkowe, np. w razie ufundowania nagród przez sponsorów. Organizator dopuszcza przyznanie nagród ufundowanych przez sponsorów.
 • Decyzje jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 • Prace biorące w Konkursie pozostają własnością autorów.
 • Warunkiem wypłaty nagrody jest przeniesienie przez Uczestnika własności na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do reprodukcji prac wraz z prawem do wykonywania praw zależnych, bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji obejmujących:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace utrwalono-wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet;
  • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy, o ile taki obowiązek wystąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Laureaci Konkursu otrzymają imienne zaproszenie na uroczystość otwarcia wystaw pokonkursowych, na których zostaną zaprezentowane prace (przyjazd na koszt własny).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do imiennego zaproszenia na wystawy pokonkursowe wybranych przez siebie artystów z pominięciem jury Konkursu.
 • Wszystkim Uczestnikom wystaw pokonkursowych przysługuje prawo do bezpłatnego egzemplarza albumu towarzyszącego wystawom.

V. Zwrot prac

 • Prace zostaną zwrócone Uczestnikowi na koszt Organizatora, pod adres podany w karcie zgłoszeniowej, chyba że Uczestnik wskazał w karcie ich osobisty odbiór lub przekazanie w formie daru na rzecz Organizatora Konkursu.

VI. Postanowienia końcowe

 • Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na powierzenie prac Organizatorowi do dnia 31.12.2017 r. w celu ich prezentacji na wystawach pokonkursowych i innych wystawach.
 • Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celach związanych z organizacją Konkursu, jego promocją, ogłoszeniem wyników oraz realizacją wystaw pokonkursowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu; informacja o unieważnieniu Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora – www.konfrontacjesztuki.pl. W takim przypadku oryginały prac nadesłane na Konkurs zostaną odesłane Uczestnikom na koszt Organizatora, a dokonane opłaty zostaną Uczestnikom zwrócone.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu, w szczególności zmiany terminów poszczególnych etapów; informacja o zmianie Regulaminu Konkursu wraz z treścią wprowadzonych zmian zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora - www.konfrontacjesztuki.pl.