Konkurs Konfrontacje Sztuki Rysunek Malarstwo Grafika Rzeźba
Konkurs Konfrontacje Sztuki Rysunek Malarstwo Grafika Rzeźba
Konkurs Konfrontacje Sztuki Rysunek Malarstwo Grafika Rzeźba
Konkurs Konfrontacje Sztuki Rysunek Malarstwo Grafika Rzeźba

reset

kontrast

A-

A+

Regulamin Konkursu
Konfrontacje Sztuki – Warszawa 2018
rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba

W poszukiwaniu przestrzeniOrganizator
Mazowiecki Instytut Kultury w WarszawieI. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Konfrontacje Sztuki – Warszawa 2018, zwanym dalej Konkursem.
 • Organizatorem Konkursu jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą: ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Mazowieckie pod numerem RIK 34/12, posiadający nr NIP 525-000-59-00 i REGON 146115201, zwany dalej Organizatorem.
 • Siedzibą biura organizacyjnego Konkursu jest Galeria Test Mazowieckiego Instytutu Kultury, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, tel. +48 22 622 66 83, fax +48 22 622 32 20, e-mail: test@mik.waw.pl.
 • Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział profesjonalni artyści (którzy ukończyli wyższą uczelnię artystyczną), zwani dalej Uczestnikami.
 • Konkurs obejmuje szeroko rozumianą dziedzinę rysunku, malarstwa, grafiki oraz rzeźby.
 • Konkurs ma na celu prezentację szerokiej publiczności współczesnych zjawisk i wypowiedzi artystycznych oraz wyłonienie prac, które zostaną zaprezentowane w ramach wystaw zrealizowanych przez Organizatora: Konfrontacje Sztuki – Warszawa 2018.
 • Zgłaszane prace mają odpowiedzieć na cyklicznie zmieniający się temat. W tym roku jest nim: W poszukiwaniu przestrzeni.
 • Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  • do l etapu prace należy nadsyłać w wersji elektronicznej; na podstawie nadesłanych w tej formie prac jury Konkursu zakwalifikuje prace do II etapu,
  • do II etapu należy nadsyłać oryginalne prace zakwalifikowane przez jury Konkursu w l etapie.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 prace (łącznie ze wszystkich dziedzin).
 • Prace z dziedziny grafiki mają być odbitkami wykonanymi w technikach klasycznych na podłożu papierowym. Prace wytworzone cyfrowo, zawierające druk nie będą przyjmowane.
 • Maksymalny wymiar zgłaszanych prac:
  • grafiki – maksymalnie do 100 x 70 cm;
  • rysunki – maksymalnie do 100 x 70 cm;
  • obrazy – najdłuższy bok do 100 cm;
  • rzeźby – mieszczące się w przestrzeni do 80 x 80 x 80 cm i wadze do 40 kg.
 • Do udziału w Konkursie można zgłaszać wyłącznie prace, które zostały stworzone przez uczestnika i są jego własnością oraz powstały w okresie ostatnich 3 lat i które nie były dotychczas zgłaszane na inne konkursy i przeglądy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania pracy w innej dziedzinie niż została ona zgłoszona.

II. Etap I Konkursu

 • Do 1 etapu Konkursu należy nadsyłać prace w wersji elektronicznej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (do pobrania na stronie Organizatora – konfrontacjesztuki.pl)
  • poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie Organizatora w zakładce formularz;
  • na adres e-mail test@mik.waw.pl – bezpośrednio lub przy pomocy platform takich jak We Transfer lub podobnych;
  • na adres pocztowy: Galeria TEST, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa – na płytach CD/DVD.
  Reprodukcję należy opisać w nazwie pliku w następującej kolejności:
  IMIĘ_NAZWISKO_TYTUŁ_TECHNIKA_WYMIARY_ROK.
  Prace należy przygotować w formacie JPG lub TIFF, 300 dpi, RGB, 20 cm dłuższy bok (w przypadku rzeźb 3 zdjęcia pracy z różnych stron)
 • Termin zgłaszania prac do I etapu Konkursu – od 1.06. do 31.10.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Udział w I etapie Konkursu jest bezpłatny.
 • Poprzez złożenie reprodukcji fotograficznych prac w I etapie Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych prac – do celów związanych z organizacją Konkursu, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
  • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Prace nie spełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w Konkursie.
 • Jury Konkursu, powołane przez Organizatora, dokona w I etapie Konkursu oceny prac na podstawie ich wersji elektronicznych; spośród prac spełniających warunki określone w Regulaminie dokona wyboru prac, które zostaną zakwalifikowane do II etapu.
 • Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu, zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 • Materiały nadesłane do I etapu Konkursu nie będą zwracane.

III. Etap II Konkursu

 • Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu, dostarczają na koszt własny oryginały tych samych prac, które zostały wybrane w l etapie przez jury Konkursu.
 • Oryginały zgłaszanych prac należy opisać na odwrocie tak samo jak na karcie zgłoszeniowej.
 • Przyjmowane będą tylko prace odpowiednio zabezpieczone oraz nieoprawione.
 • Dokonanie zamiany pracy na inną lub zmiana jej parametrów (np. wymiar, technika) w stosunku do prac, których reprodukcje zgłoszono do l etapu, jest niedopuszczalne.
 • Warunkiem przyjęcia prac zakwalifikowanych do II etapu jest wniesienie bezzwrotnej opłaty w wysokości 100 zł na rachunek bankowy Organizatora PKO BP nr 38 1020 1026 0000 1002 0234 4349 oraz dołączenie do składanej pracy dowodu wpłaty.
 • Termin nadsyłania oryginałów prac do II etapu Konkursu – do 25.11.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Oryginały prac należy złożyć lub nadsyłać na adres biura organizacyjnego Konkursu: Galeria Test, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa.
 • Prace należy nadesłać w opakowaniu umożliwiającym jego ponowne użycie do odesłania pracy autorowi. Prace z dziedziny rysunku oraz grafiki należy nadesłać w płaskiej teczce. Prace zapakowane w tuby nie będą przyjmowane.
 • Poprzez złożenie oryginału pracy w II etapie Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z pracy – do celów związanych z organizacją Konkursu, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw na polach eksploatacji obejmujących:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
  • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w Konkursie oraz odesłane na koszt uczestnika, bez zwrotu dokonanej wpłaty z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
 • Koszty dostarczenia prac oraz ewentualnego ich ubezpieczenia na czas transportu ponosi Uczestnik. Za ewentualne uszkodzenia prac powstałe w wyniku transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Organizator nie ubezpiecza prac na czas ekspozycji i magazynowania.
 • Prace nadesłane do II etapu Konkursu prezentowane będą przez Organizatora na wystawach w Galerii Test oraz w innych instytucjach kultury.
 • Jury Konkursu, powołane przez Organizatora, dokona w II etapie Konkursu oceny nadesłanych oryginałów prac oraz wyłoni laureatów Konkursu.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora – www.konfrontacjesztuki.pl; laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach Konkursu drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

IV. Nagrody

 • Spośród prac nadesłanych do II etapu Konkursu jury dokona wyboru laureatów w następujących kategoriach: rysunek, malarstwo, grafika oraz rzeźba.
 • Laureaci Konkursu za zajęcie I, II lub III miejsca w danej kategorii otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:
  • I miejsce
  • II miejsce
  • III miejsce
  • 6 000 PLN
  • 4 000 PLN
  • 2 000 PLN
 • Organizator zastrzega, że jury Konkursu może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub zmienić ich liczbę i wysokość, a także przyznać nagrody dodatkowe. Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród ufundowanych przez sponsorów.
 • Decyzje jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 • Warunkiem wypłaty nagrody jest przeniesienie przez Uczestnika na rzecz Organizatora własności autorskich praw majątkowych do reprodukcji pracy wraz z prawem do wykonywania praw zależnych, bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji obejmujących:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet;
  • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy, o ile taki obowiązek wystąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Laureaci Konkursu otrzymają imienne zaproszenie na uroczystość otwarcia wystaw pokonkursowych, na których zostaną zaprezentowane prace (przyjazd na koszt własny).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do imiennego zaproszenia na wystawy pokonkursowe wybranych przez siebie artystów z pominięciem jury Konkursu.
 • Wszystkim Uczestnikom wystaw pokonkursowych przysługuje prawo do bezpłatnego egzemplarza albumu towarzyszącego wystawom.

V. Zwrot prac

 • Prace zostaną zwrócone Uczestnikowi na koszt Organizatora, pod adres podany w karcie zgłoszeniowej, chyba że Uczestnik wskazał w karcie ich osobisty odbiór.

VI. Postanowienia końcowe

 • Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na powierzenie prac Organizatorowi do dnia 31.12.2019 r. w celu ich prezentacji na wystawach pokonkursowych i innych wystawach.
 • Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w celach związanych z organizacją Konkursu, jego promocją, ogłoszeniem wyników oraz realizacją wystaw pokonkursowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu; informacja o unieważnieniu Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora – www.konfrontacjesztuki.pl. W takim przypadku oryginały prac nadesłane na Konkurs zostaną odesłane Uczestnikom na koszt Organizatora, a dokonane opłaty zostaną Uczestnikom zwrócone.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu, w szczególności zmiany terminów poszczególnych etapów; informacja o zmianie Regulaminu Konkursu wraz z treścią wprowadzonych zmian zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora – www.konfrontacjesztuki.pl.

Siedziba Biura Organizacyjnego Konkursu

Adres:
Galeria Test
ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa
tel. +48 22 622 66 83, fax +48 22 622 32 20

e-mail: test@mik.waw.pl
www.konfrontacjesztuki.pl


 

KONFRONTACJE SZTUKI – WARSZAWA 2018
Rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba


Koncepcja / Idea konkursu

Zgłaszane prace mają odpowiedzieć na cyklicznie zmieniający się temat. W tym roku jest nim:

W poszukiwaniu przestrzeniZamysłem autorów projektu jest konfrontacja najnowszych i najbardziej pojemnych idei sztuki obecnych w jej klasycznych dziedzinach: w rysunku i grafice, w malarstwie i rzeźbie. Konkurs łączy w sobie te cztery dyscypliny sztuki, co wyróżnia go na tle innych. Pomimo początku XXI wieku sztuka nie wymaga redefinicji, nie potrzebują tego zarówno rysunek, malarstwo, grafika czy rzeźba. Wartości trwałe pozostają nadal czymś najważniejszym. Klasycznie rozumiane dyscypliny sztuki prowadzą dialog ze współczesnością. Cały czas przemawiają jakością wniosków z konfrontacji przeszłości z teraźniejszością.

Wszechświat nie ma początku, ani końca, który wypełnia istniejącą przestrzeń poza wszystkim. Położona jest we wszechświecie, w którym człowiek zostaje centralną postacią. W dziele sztuki, która burzy zwyczajność, uczy życia jako wartości samoistnej i wiąże się z potrzebą postawy myślenia w sposób osobisty i czynienia człowieka twórczym i otwartym na sztukę oraz wiedzę osobistą.

Przestrzeń jest kształtowana w procesie dodawania i różni się od koncepcji nakładania charakterystycznej dla sztuki wschodniej. Gdy spektrum przestrzeni zostaje odwrócone i zmusza do artystycznego uczestnictwa osobę oglądającą, zdążając od części do całości gdzie nie ma początku ani końca, w odróżnieniu od sztuki śródziemnomorskiej dążącej do uchwycenia przestrzeni jako całości z pomocą doświadczenia wizualnego.

Zbiór elementów w przestrzeni nazywa się punktem. Nieograniczony trójwymiarowy obszar, w którym zachodzą zjawiska fizyczne i kulturalne to połączenie psychologii i kultury. To miejsce na odnalezienie siebie i swego rozwoju osobistego, gdzie definicja kultury i uproszczona przestrzeń tworzy sprzężenie zwrotne między ekspresją przestrzeni i sfery artystycznej. Dwoistość przestrzeni utrzymuje dynamiczną równowagę pomiędzy tymi dwoma elementami, co powoduje dostrzeganie jej nieskończoności. Punkt, linia, powierzchnia daje obraz przestrzeni zwanej cięciami, ponieważ rozciągają się na nieskończoną ilość elementów. Cięcia są to linie, które zamykają formy geometryczne np. dwa punkty w przestrzeni stanowią granice linii, a linie są granicami powierzchni.

Zmysłem najlepiej przybliżającym przestrzeń jest wzrok, w którym jest on „skłonny umieścić wszystkie inne doznania”. Współdziałanie wszystkich sił jest jednym z zasadniczych warunków twórczości, zwłaszcza naszej twórczości. Malarstwo jest sztuką konstrukcji, perspektywa zaś tej konstrukcji gramatyką. Rozważania te wychodzą z punktu widzenia jakościowego o charakterze psychologicznym i fizjologicznym. Z jednej strony rozważa się przestrzeń, z drugiej zmysły i inteligencję, zdolności realizuje się na płótnie.

Jest faktem, że 3 wymiary przestrzeni nie zadawalały artystów. Przestrzeń malarzy, którzy mając intuicję 4-go wymiaru, wyrażoną kolorem, deformacją, rysunkiem pozwalała im zawsze na przedstawianie bezpośrednich doznań świata zewnętrznego.


kurator
Apoloniusz Węgłowski

 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!